ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Transkanaliküler Multidiode Laser Dakriyosistorinostomi ile Birlikte Silikon Tüp Entübasyonu Yapılan ve Yapılmayan Olgularda Sonuçlarımız [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 93-97 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.96977

Transkanaliküler Multidiode Laser Dakriyosistorinostomi ile Birlikte Silikon Tüp Entübasyonu Yapılan ve Yapılmayan Olgularda Sonuçlarımız

Sezen Akkaya
Department of Ophthalmology, Fatih Sultan Mehmet Trainig and Research Hospital, Istanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Primer komplike olmayan nazolakrimal kanal tıkanıklığı cerrahisinde bikanaliküler silikon tüp entüpasyonu uygulanan ve uygulanmayan hastalarda cerrahinin sonuçlarını karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma, komplike olmayan primer nazolakrimal kanal tıkanıklığına sahip 61 hastadan oluşmaktadır. Çalışmada hastalar iki gruba ayrıldı; Grup 1: bikanaliküler silikon tüp entüpasyonu ile transkanaliküler diyot laser dakriyosistorinostomi ameliyatı yapılan hastalar ve Grup 2: bikanaliküler silikon tüp entüpasyonu yapılmaksızın transkanaliküler diyod laser dakriyosistorinostomi ameliyatı yapılan hastalar. Takip süresi, Grup 1 için ortalama 13±0,6 ay, Grup 2 için 13±0,4 aydı.
BULGULAR: Başarı, lakrimal lavajda suyun geri gelmemesi ve epifora yokluğu ile tanımlandı. Başarı oranları ameliyat sonrası birinci yılda Grup 1'de (24/30) %80.0, Grup 2'de (20/31)%64.5 idi. İstatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı fark bulundu (p=0,03).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bikanaliküler silikon tüp entübasyonu uygulanan transanaliküler diyod laser dakriyosistorinostomi sonuçları silikon tüp uygulanmayan hastalara oranla daha başarılı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: nazolakrimal kanal tıkanıklığı, transanaliküler diyod laser dakriyosistorinostomi, silikon tüp entübasyonu

Our Results of Transcanalicular Multidiode Laser Dacryocystorhinostomy With and Without Silicon Tube Intubation

Sezen Akkaya
Department of Ophthalmology, Fatih Sultan Mehmet Trainig and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To compare surgical outcomes with and without bicanalicular silicon tube intubation for the treatment of patients with primary uncomplicated nasolacrimal duct obstruction.
METHODS: This retrospective study included 61 patients with uncomplicated primary nasolacrimal duct obstruction, who were divided into two groups: Group 1 underwent transcanalicular diode laser dacryocystorhinostomy surgery with bicanalicular silicon tube intubation and Group 2 underwent transcanalicular diode laser dacryocystorhinostomy surgery without bicanalicular silicon tube intubation. The mean follow-up periods were 13±0.6 months for Group 1 and 13±0.6 months for Group 2.
RESULTS: Success was defined as irrigation of the lacrimal system without regurgitation and the absence of epiphora. Success rates were 80.0% (24/30) for Group 1 and 64.5% (20/31) for Group 2 in the first year after operation. A statistically significant difference was found between the two groups (p=0.03).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Transcanalicular diode laser dacryocystorhinostomy surgery with bicanalicular silicon tube intubation was more successful than that without bicanalicular silicon tube intubation.

Keywords: Nasolacrimal duct obstruction, silicon tube intubation; transcanalicular diode laser dacryocystorhinostomy.

Sezen Akkaya. Our Results of Transcanalicular Multidiode Laser Dacryocystorhinostomy With and Without Silicon Tube Intubation. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 93-97

Sorumlu Yazar: Sezen Akkaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale