ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 60 (4)
Cilt: 60  Sayı: 4 - 2020
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Gebelik Başlangıcı TSH Değerlerinin Fetomaternal Etkileri
Fetomaternal Effects of TSH Values in the Initial Stage of Pregnancy
Ali Doğukan Anğın, İsmet Gün, Yasemin Sevinç, Önder Sakin, Muzaffer Seyhan Çıkman, Serem Uruş
doi: 10.14744/hnhj.2019.06641  Sayfalar 317 - 321

2.
Primer Enuresis Nokturnalı Çocuk Olgularda Yaşam Kalitesi ve Olumsuz Düşünce Eğilimlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Quality of Life and Tendency to Negative Cognitive Errors in Children with Primary Nocturnal Enuresis
Behçet Şimsek, Julide Özgür
doi: 10.14744/hnhj.2020.85429  Sayfalar 322 - 328

3.
Astım Tanılı Çocuklarda Montelukast ile Zafirlukast Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırılması
Comparison of The Treatment Efficacy of Montelukast and Zafirlukast in Children with Asthma
Burcu Volkan, Sedat Öktem, Perran Boran, Gülnür Tokuç
doi: 10.14744/hnhj.2019.30164  Sayfalar 329 - 334

4.
Endoskopi Ünitesinde Günübirlik Anestezi Uygulanan Hastalarda Anksiyete ve Preemptif Analjezi Etkisinin Değerlendirilmesi
Assessment of Anxiety and Effect of Preemptive Analgesia on Patients Administered Ambulatory Anesthesia in Endoscopy Unit
Ceyda Ozhan Caparlar, Savaş Altınsoy, Julide Ergil
doi: 10.14744/hnhj.2019.67044  Sayfalar 335 - 342

5.
Normal Yaşlanma, Hafif Bilişsel Bozukluk ve Erken Dönem Alzheimer Tipi Demansın Yürütücü İşlevler Bakımından Karşılaştırılması
A Comparison of Executive Functions in Normal Aging, Mild Cognitive Impairmant, and Early Stage Alzheimer Type Dementia in Turkish Sample
Aynur Feyzioğlu, Emine Neşe Tuncer, Hakan Gürvit, Ekin Emiral
doi: 10.14744/hnhj.2019.61687  Sayfalar 343 - 351

6.
Gram Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Enzimi Varlığının CLSI ve EUCAST Kriterlerine Göre Saptanması
Detection of the Presence of Extended-Spectrum Beta-Lactamase Enzyme in Gram-negative Bacteria According to CLSI and EUCAST Criteria
Hande Toptan, Gülçin Balköse, Özlem Doğan, Rıza Adaleti, Sebahat Aksaray
doi: 10.14744/hnhj.2019.55706  Sayfalar 352 - 356

7.
Çocuklarda Orta ve Ağır Astım Atağında İpratropium Bromidin Etkinliği
Efficacy of the Ipratropium Bromide in Moderate and Severe Asthma Attack in Children
Mehmet Özdemir, Haluk Çokuğraş
doi: 10.14744/hnhj.2019.99705  Sayfalar 357 - 361

8.
Kreşe Giden Çocuklarda Streptococcus Pneumoniae Nazofarengeal Taşıyıcılığı ve İlişkili Risk Faktörleri
Nasopharyngeal Carriage of Streptococcus Pneumoniae and Related Risk Factors in Children Attending Day Care Centers
Narin Akıcı, Nuray Arda Devecioğlu, Zehra Esra Önal, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran
doi: 10.14744/hnhj.2018.52196  Sayfalar 362 - 366

9.
Kafatasının Neoplastik ve Neoplastik Olmayan Lezyonları: Tek Merkez Tecrübelerimiz
Neoplastic and Non-neoplastic Lesions of the Skull: Single-Center Experience
Ramazan Sarı, Eylem Burcu Kahraman Özlü, İlhan Elmacı
doi: 10.14744/hnhj.2020.05902  Sayfalar 367 - 372

10.
Dirsek Proksimali Ulnar Sinir Tuzaklanma Nöropatilerine Klinik ve Elektrofizyolojik Yaklaşım
Clinical and Electrophysiologic Approach to Ulnar Nerve Entrapment Neuropathies Proximal to the Elbow
Reyhan Sürmeli, Emine Taşkıran, Nurten Uzun Adatepe, Turgut Adatepe, Orhan Yagğız
doi: 10.14744/hnhj.2020.29981  Sayfalar 373 - 378

11.
Benign Patoloji Nedeniyle Total Tiroidektomi Uyguladığımız Hastalarda Papiller Tiroid Mikrokarsinom İnsidansı ve Klinik Yaklaşımımız
The Incidence of Papillary Thyroid Microcarcinoma in Patients Who underwent Total Thyroidectomy due to Benign Diseases and Our Clinical Approach
Sema Yüksekdağ, Abdullah Yıldız, Ahmet Topçu, Ömer Faruk Özkan, Ethem Ünal
doi: 10.14744/hnhj.2018.18853  Sayfalar 379 - 382

12.
Kaliforniya Sözel Öğrenme Testi: Türkiye Yetişkin Örnekleminin Normatif Çalışması
California Verbal Learning Test: The Normative Study of Turkish Adult Sample
Aynur Feyzioğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.78790  Sayfalar 383 - 394

13.
Gastrik Kanser Prognozunda Mac-2 Bağlayıcı Protein'in Prediktif Rolü
Predictive Role of Mac-2 Binding Protein in Gastric Cancer Prognosis
Hamit Karayağız, Tolga Katmer, Ümit Sekmen, Merve Mehveş Çelebi, Melih Paksoy
doi: 10.14744/hnhj.2020.60437  Sayfalar 395 - 399

14.
Trafik Kazalarına Bağlı Yaralanmalarda, Hava Yastığı ve Emniyet Kemerinin Travma Şiddetine Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effects of Airbag and Seat Belt Use on the Severity of the Injury in Traffic Accidents
Davut Tekyol, Şahin Çolak, İsmail Tayfur, Nihat Müjdat Hökenek, Abdullah Algın
doi: 10.14744/hnhj.2019.02350  Sayfalar 400 - 404

15.
Morel-Lavellée Lezyonu: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Imaging Findings of the Morel-Lavellée Lesion
Onur Levent Ulusoy, Hadi Sasani, Deniz Alis, Fethi Emre Ustabaşıoğlu, Burcin Sezgi Barlas, Levent Onat, Bülent Çolakoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.48403  Sayfalar 405 - 411

16.
Pediatrik Kafa Travması Olgularına Ait Klinik Deneyimlerimiz
Our Clinical Experiences on Pediatric Head Trauma Cases
Mustafa Efendioğlu, Ezgi Akar, Selin Tural Emon, Arif Tarkan Çalışaneller
doi: 10.14744/hnhj.2020.91886  Sayfalar 412 - 416

17.
Hastaneye Yatırılan Toplum Kökenli Pnomoni Tanılı HastalardaTaburculuk Sonrası Kısa Dönem Mortalite
Post Discharge Short Term Mortality in Hospitalized Patients with Community-Acquired Pneumonia
Halit Çınarka, Sibel Yurt, Elif Tanrıverdi, Efsun Gonca Ugur Chousein, Demet Turan, Zeynep Yıldırım, Mustafa Çörtük, Erdoğan Çetinkaya
doi: 10.14744/hnhj.2020.05945  Sayfalar 417 - 421

18.
Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsisi Sonrası Üriner Sistem Enfeksiyonu Geçiren Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation of the Patients with Urinary Tract Infection after Transrectal Ultrasound-guided Prostate Biopsy
Musab Ali Kutluhan, Tuncay Toprak, Ramazan Topaktaş
doi: 10.14744/hnhj.2019.94547  Sayfalar 422 - 425

19.
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Yenidoğanlarda İntrakranial Kanama Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Intracranial Hemorrhage Incidence and Risk Factors in Very Low Birth Weight Preterm Newborns
Selim Sancak, Sevilay Topcuoğlu, Güner Karatekin
doi: 10.14744/hnhj.2019.59244  Sayfalar 426 - 432

20.
Torakolomber Bileşke Kırıkları
Thoracolumbar Junction Fractures
Şahin Yüceli, Mustafa Efendioğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.22448  Sayfalar 433 - 436

21.
Çocuk Yoğun Bakımda Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Retrospektif Değerlendirmesi: 5 Yıllık Deneyim
Retrospective Evaluation of Intoxication Cases Followed in Pediatric Intensive Care: A 5-Year Experience
Muhterem Duyu, Şeyma Köksal Atış
doi: 10.14744/hnhj.2020.88709  Sayfalar 437 - 444

OLGU SUNUMU
22.
Daptomisin Kullanımına Bağlı Gelişen Kreatin Kinaz Yüksekliği Olgusu
A Case of Increased Creatin Kinase Level Caused by Daptomycin
Zeynep Şule Çakar, Gül Karagöz, Lütfiye Nilsun Altunal, Ayse Serra Özel, Sinan Öztürk, Şenol Çomoğlu, Mehmet Fatih Bektaşoğlu, Fidan Doğan, Ayten Kadanalı
doi: 10.14744/hnhj.2018.55477  Sayfalar 445 - 447

LookUs & Online Makale