ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 60 (1)
Cilt: 60  Sayı: 1 - 2020
DIĞER
1.
Front matter

Sayfalar I - VI

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Riskli Yenidoğanlarda Otoakustik Emisyon Testi ve İşitsel Beyin Sapı Cevabının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of the Autoacoustic Emission Test and Auditory Brainstem Response in Risky Newborns
Funda Yavanoğlu Atay, Gürkan Atay, Cagatay Nuhoglu, Ömer Ceran
doi: 10.14744/hnhj.2018.43760  Sayfalar 1 - 4

3.
Hayatin gerçekleri ve helikobakter pilori enfeksiyonu
Facts for Life and Helicobacter Pylori Infection
Umut Eren Erdogdu, Hakan Demirci, Haci Murat Çaycı, Taşkın Erkinuresin
doi: 10.14744/hnhj.2019.46793  Sayfalar 5 - 9

4.
Renal kolik insidansının mevsim, cinsiyet ve yaşla ilişkisi: Kesitsel çalışma
Correlation of Renal Colic Incidences with the Season, Gender and Age: Cross-Sectional Study
Aytaç Sahin, Ahmet Urkmez, Çağlar Yildirim, Serkan Akan, Dogu Guner, Ozgur Haki Yuksel
doi: 10.14744/hnhj.2018.33254  Sayfalar 10 - 15

5.
Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Hekimlerin Periyodik Muayenelerinin Malignite Riski Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of the Periodic Examination of Physicians Working in a Training and Research Hospital Regarding Malignancy Risk
Hilal Ozkaya, Buğu Usanma Koban, Muhammet Mustafa Yıldız, Suzan Kascatan, Işık Gönenç, Memet Taşkın Egici
doi: 10.14744/hnhj.2019.36449  Sayfalar 16 - 20

6.
Çocukluk çağı epilepsilerinde okskarbazepin kullanımının hemogram, karaciğer, tiroid fonksiyonları, lipit profili üzerine etkileri
Effects of Oxcarbazepine Use on Hemogram, Liver, Thyroid Functions, Lipid Profile in Childhood Epilepsies
İlknur Girişgen, Sermet Yıldırmış, Asım Örem, Fatma Müjgan Sönmez
doi: 10.14744/hnhj.2019.80664  Sayfalar 21 - 26

7.
Cabg Uygulanan 35 Yaş Altı Genç Hastalarda Çeşitli Preoperatif Değişkenlerin Cerrahi Sonuçlar Üzerine Etkileri
Effects of Various Preoperative Factors on Surgical Results in Patients Aged 35 and below who Undergone Coronary Artery Bypass Surgery
Mehmet Kızılay, Zeynep Aslan, Unsal Vural, Ahmet Arif Ağlar, Ahmet Yavuz Balcı
doi: 10.14744/hnhj.2019.39200  Sayfalar 27 - 34

8.
Erişkin Kafa Travmalarında Beyin Cerrahisi ve Yoğun Bakım Ünitesi Ortak Deneyimlerinin Değerlendirilmesi
Analysis of the Adult Traumatic Brain Injury Patients, Experiences of Neurosurgery and Intensive Care Unit
Mustafa Efendioğlu, Serap Adana Kavlak, Asu Özgültekin
doi: 10.14744/hnhj.2020.59023  Sayfalar 35 - 40

9.
Prematüre bebeklerde bronkopulmoner displaziyi öngörmede eritrosit dağılım genişliğinin rolü
The Role of Red Cell Distribution Width as a Predictor of Bronchopulmonary Dysplasia in Preterm Infants
Pelin Doğan
doi: 10.14744/hnhj.2019.53824  Sayfalar 41 - 45

10.
Tip Ampütasyonlarında Rekonstrüksiyon Tecrübelerimiz
Our Experiences about Reconstruction of the Tip Amputations
Ayşe İrem İskenderoğlu, Nesibe Sinem Çiloğlu, Ahmet Kürşat Yiğit, Shahrukh Omar
doi: 10.14744/hnhj.2018.36744  Sayfalar 46 - 48

11.
Non-Timomatöz Miyastenia Gravis Hastalarında Anterior Mediastinal Yağ Doku Dansitesinin Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Anterior Mediastinal Fat Tissue Density with Computed Tomography in Non-Tymomatous Myasthenia Gravis Patients
Serdar Solak, Fethi Emre Ustabaşıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.79663  Sayfalar 49 - 52

12.
Bir cerrah laparoskopik kolesistektomiden açık cerrahiye geçişi ne zaman düşünmeli? Retrospektif Çalışma
When Should a Surgeon Think to Convert Laparoscopic Cholecystectomy to Open Surgery? A Retrospective Study
Ekrem Ferlengez, Serap Pamak Bulut
doi: 10.14744/hnhj.2019.04934  Sayfalar 53 - 59

13.
Tiroid hormonlarının prematüre retinopatisi gelişimine etkisi var mı?
Do Thyroid Hormones have any Effects on the Development of Retinopathy of Prematurity?
Yeşim Coşkun, Özge Yabaş Kızıloğlu, Tevfik Bayram, Eylem Demirci, Ipek Akman
doi: 10.14744/hnhj.2019.27122  Sayfalar 60 - 66

14.
Kırmızı hücre dağılım genişliği, ortalama trombosit hacmi, nötrofil lenfosit oranı ve benign tiroid nodülleri arasındaki ilişki
The Relationship between Red Cell Distribution Width, Mean Platelet Volume, Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Benign Thyroid Nodules
Kadir Kayataş, Elif Senocak Tascı, Muharrem Yıldırım
doi: 10.14744/hnhj.2019.85579  Sayfalar 67 - 70

15.
Tek insizyon cerrahi gastrostominin diğer gastrostomi yöntemleri ile karşılaştırılması
Comparison of Single-incision Surgical Gastrostomy with other Gastrostomy Methods
Zeliha Akış Yıldız, Mehmet Arpacık, Ceyhan Şahin, Hayriye Nihan Ayyıldız, Aytekin Kaymakçı
doi: 10.14744/hnhj.2020.35902  Sayfalar 71 - 75

16.
Comparison of iloprost and papaverine in topical vasodilation of internal mammary artery in coronary artery bypass grafting: A prospective randomized trial
Comparison of Iloprost and Papaverine in Topical Vasodilation of Internal Mammary Artery in Coronary Artery Bypass Grafting: A Prospective Randomized Trial
Emine Şeyma Denli Yalvaç, Ozan Onur Balkanay, Deniz Göksedef, Suat Hilal Aki, Suat Nail Ömeroğlu, Gökhan İpek
doi: 10.14744/hnhj.2020.49379  Sayfalar 76 - 84

17.
20 mm'den Daha Küçük Böbrek Taşlarının Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi: 452 Vakalık Tek Merkez Deneyimi
Retrograde Intrarenal Surgery for the Management of Kidney Stones Smaller than 20 mm: A Single-Center Experience of 452 Cases
Ramazan Topaktaş, Ahmet Ürkmez
doi: 10.14744/hnhj.2018.10337  Sayfalar 85 - 90

DERLEME
18.
Bir Dış Değerlendirme Aracı Olarak Ulusal Hastane Akreditasyonu
National Hospital Accreditation as an External Assessment Tool
Keziban Avcı
doi: 10.14744/hnhj.2019.02259  Sayfalar 91 - 96

OLGU SUNUMU
19.
Nadir bir Akut Batın Nedeni: Apendiks Vermiformis Torsiyonu
A Rare Case of Acute Abdomen: Torsion of Vermiform Appendix
Ceyhan Şahin, Zeliha Akış Yıldız, Mehmet Arpacık, Hayriye Nihan Karaman Ayyıldız
doi: 10.14744/hnhj.2020.60566  Sayfalar 97 - 98

20.
Nutcraker Sendromu sekonder hipertansiyon nedeni olabilir mi? İki olgu sunumu.
Can Nutcracker Syndrome Cause Secondary Hypertension? Two Case Reports
Pınar Zehra Davarcı, Süleyman Baş, Funda Müşerref Türkmen, Zeynep Gamze Kılıçoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.70783  Sayfalar 99 - 102

21.
Ölümcül künt göğüs travmalı hastanın başarılı erken cerrahi tedavisi: Bir olgu sunumu
Successful Early Surgical Treatment of Fatal Blunt Chest Trauma: A Case Report
Davut Tekyol, Hatice Handan Tanrıkulu, İbrahim Altundağ, Nihat Müjdat Hökenek, Umut Gökhan Özder
doi: 10.14744/hnhj.2018.63644  Sayfalar 103 - 105

LookUs & Online Makale