ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 62 (1)
Cilt: 62  Sayı: 1 - 2022
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - X

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitiminde Başarı Düzeyimiz: Nerede, Nerede Olması Gerekiyor?
Our Level of Success in Cardiopulmonary Resuscitation Training: Where is it?, Where does it Need to be?
Ahmet Sarı, Damla Akman, Hilal Akça, Aytekin Kaymakçı, Osman Ekinci
doi: 10.14744/hnhj.2021.49354  Sayfalar 1 - 7

3.
Bir Taşla İki Kuş Öldürmek: Kadın İdrar Kaçırma Tedavisi Kadın ve Erkek Cinsel İşlevini İyileştirir
Killing Two Birds with One Stone: Treatment of Female Urinary Incontinence Improves Female and Male Sexual Function
Bahar Yüksel Özgör, Faruk Özgör, Pınar Yalçın Bahat, Abdullah Esmeray, İclal İlknur Özdemir, Ömer Sarılar
doi: 10.14744/hnhj.2019.03780  Sayfalar 8 - 12

4.
Tam Üretral Rüptüre Eşlik Eden Penil Kırıkların Cerrahi Tedavisi
Surgical Treatment of Penile Fracture Accompanied by Complete Urethral Rupture
Cevper Ersöz, Abdullah Ilktac, Yunus Çolakoğlu, Abdulmuttalip Şimsek, Senad Kalkan
doi: 10.14744/hnhj.2021.78700  Sayfalar 13 - 18

5.
Nötrofil-Lenfosit Oranı veya Trombosit Lenfosit Oranı Acil Diyaliz Kararında Rol Olabilir mi?
Could Neutrophil-Lymphocyte Ratio or Platelet Lymphocyte Ratio Have a Role in Urgent Dialysis Decision?
Davut Tekyol, Nihat Müjdat Hökenek, İbrahim Altundağ, Burcu Genç Yavuz, Şahin Çolak
doi: 10.14744/hnhj.2020.64497  Sayfalar 19 - 23

6.
Gece Enürezisi Olan Çocuklarda Otonom Sinir Sistemi Fonksiyonlarının Elektrofizyolojik Değerlendirilmesi
Electrophysiologic Evaluation of the Autonomic Nervous System Functions in Children with Nocturnal Enuresis
Elem Yorulmaz, Gülümser Aydın, Tutku Soyer
doi: 10.14744/hnhj.2020.54771  Sayfalar 24 - 30

7.
Peyronie Hastalığı Tedavisinde Düşük Yoğunluklu Ekstrakorporeal Şok Dalgasının Değerlendirilmesi: Tek Kol Gözlemsel Çalışma
Evaluation of Low-Intensity Extracorporeal Shock Wave in the Treatment of Peyronie’s Disease: A Single Arm Observational Study
İbrahim Nüvit Tahtalı, Turgay Karataş
doi: 10.14744/hnhj.2022.48716  Sayfalar 31 - 35

8.
Cutibacterium Acnes (Eski adıyla Pripionibacterium Acnes) Omuz Artroskopisinde İnsidans ve Klinik Durumla İlişkisi
Cutibacterium Acnes (Formerly Pripionibacterium Acnes) Incidence in Shoulder Arthroscopy and Correlation with the Clinical Status
Mehmet Soyarslan, Mehmet Kerem Canbora, Gülçin Balköse, Ozkan Kose, Sebahat Aksaray
doi: 10.14744/hnhj.2020.99267  Sayfalar 36 - 41

9.
Proksimal Üreter Taşlarının Şok Dalgası Litotripsi ile Tedavisinde Başarıyı ve Tekrar Kabulü Etkileyen Faktörler
Factors That Affecting Success and Re-admission in the Treatment of Proximal Ureteral Stones with Shock Wave Lithotripsy
Tuncay Toprak, Musab Ali Kutluhan, Yavuz Onur Danacıoğlu, Yusuf Arıkan, Umut Arslan, Ramazan Topaktaş
doi: 10.14744/hnhj.2020.03064  Sayfalar 42 - 47

10.
Kronik Viral Hepatit C Hastalarında İnterferon Bazlı Tedavilerin Başarı Oranı ve Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörler
The Success Rate of Interferon-Based Treatments in Chronic Viral Hepatitis C Patients and Factors Affecting Treatment Success
Semiha Çelik Ekinci, Saadet Yazıcı, Ayşe Canan Üçışık, Pınar Ergen, Özlem Aydın, Arzu Doğru, Fatma Gümüşer, Fatma Yılmaz Karadağ, Şafak Kızıltaş, Güralp Taşan, Celal Ulaşoğlu, Feruze Yılmaz Enç, Nail Özgüneş, İlyas Tuncer, Mustafa Haluk Vahaboğlu
doi: 10.14744/hnhj.2021.36034  Sayfalar 48 - 53

11.
Diyabetik Retinopati ve Panretinal Fotokoagülasyonun Retrobulbar Kan Akımı Üzerine Etkileri
The Effects of Diabetic Retinopathy and Panretinal Photocoagulation on Retrobulbar Blood Flow
Zeynep Acar, Suat Akı, Turgay Kahraman, Tomris Şengör
doi: 10.14744/hnhj.2019.59354  Sayfalar 54 - 58

12.
Minör Künt Kafa Travması Olan Yaşlı Hastalarda Kafa İçi Yaralanmayı Öngörmede Skalp Hematomunun Önemi
The Importance of Scalp Hematoma In Predicting Intracranial Injury in Elderly Patients with Minor Blunt Head Trauma
Hüseyin Acar, Adnan Yamanoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2021.24471  Sayfalar 59 - 64

13.
Weishaupt Faset Derecelendirme Sistemi Faset Eklem Tıkanıklığında İyileşmeyi Etkiler mi?
Does the Weishaupt Facet Grading System Affect Healing in Facet Joint Blockage?
Ali Erhan Kayalar
doi: 10.14744/hnhj.2020.00907  Sayfalar 65 - 69

14.
Osteoporoz ile ABO/Rh Kan Grubu Antijenleri Arasında Bir İlişki Var mı?
Is There a Relation Between Osteoporosis and ABO/Rh Blood Group Antigens?
Balkan Şahin, Ali Erhan Kayalar, Mustafa Efendioğlu, Salim Katar
doi: 10.14744/hnhj.2021.17363  Sayfalar 70 - 74

15.
Türkiye'deki Üniversitelerde Öğretim Üyesi Olarak Çalışan Kardiyologların Akademik Verimliliği: Bir Bibliyometrik Analiz Çalışması
Academic Productivity of Cardiologists Working as Faculty Members in Universities in Turkey: A Bibliometric Analysis Study
Bihter Şentürk, Turhan Kahraman, Mehmet Birhan Yılmaz, Volkan Hancı
doi: 10.14744/hnhj.2022.93270  Sayfalar 75 - 81

16.
Gebeliğin İntrahepatik Kolestazında Perinatal Sonuçların Değerlendirilmesi
Evaluation of Perinatal Outcomes in Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy
Koray Gök, Asude Özgül, Erdal Yılmaz, Nazife Reyyan Gök, Mehmet Sühha Bostancı, Selçuk Özden
doi: 10.14744/hnhj.2022.34654  Sayfalar 82 - 86

17.
Ameliyat Öncesi Kan Enflamatuar Belirteçleri Açısından Tipik ve Atipik Hipokampal Skleroz Arasında Bir Fark Var mı?
Is there a Difference between Typical and Atypical Hippocampal Sclerosis Regarding Pre-Operative Blood Inflammatory Markers?
Rahsan Kemerdere, Oğuz Baran, Orkhan Alizada, Sureyya Toklu, Mehmet Yiğit Akgun, Seher Naz Yeni, Taner Tanriverdi
doi: 10.14744/hnhj.2020.82713  Sayfalar 87 - 92

18.
D Vitamini Düzeylerinin Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Sıklığına Etkisi
The Effect of Vitamin D Levels on the Frequency of Upper Respiratory Tract Infection in Children
Aysun Boğa, Ebru Şahin, Mehmet Karacı, Çiğdem Yanar Ayanoğlu, Yusuf Kaya, Yasin Dağ
doi: 10.14744/hnhj.2019.16769  Sayfalar 93 - 96

19.
Erektil Disfonksiyon ve Prediyabet Arasındaki İlişki
The Relationship Between Erectile Dysfunction and Prediabetes
Muzaffer Akçay, Eray Metin Güler, Emin Cenan Coşkun, Fatih Gevher, Habib Akbulut, Taha Süreyya Firidin
doi: 10.14744/hnhj.2021.32848  Sayfalar 97 - 100

20.
Sakrokoksigeal Teratomlu Hastalarda Üriner Sistem Patolojilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Urinary System Pathologies in Patients with Sacrococcygeal Teratomas
Hayriye Nihan Karaman Ayyıldız, Şafak Karacay, Ali Sayan, Ahmet Arıkan
doi: 10.14744/hnhj.2021.32659  Sayfalar 101 - 106

21.
Pitozis Olgularında Cerrahi Sonuçlarımız
Our Surgical Outcomes in Cases with Ptosis
Okşan Alpoğan, Akın Banaz, Adnan İpçioğlu, Necdet Cinhüseyinoğlu, Mehmet Okan Arslan
doi: 10.14744/hnhj.2020.16023  Sayfalar 107 - 112

OLGU SUNUMU
22.
Lambda Hafif Zincir Alçı Nefropatisi: Bir Olgu Sunumu
Lambda Light Chain Cast Nephropathy: A Case Report
Elif Sitre Koç
doi: 10.14744/hnhj.2020.69783  Sayfalar 113 - 115

LookUs & Online Makale