ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 52 (3)
Cilt: 52  Sayı: 3 - 2012
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
İsteğe Bağlı Gebelik Tahliyesi Sonrası İle İnterval Rahim Içi Uygulamasinin Kanama Paternleri, Enfeksiyon ve Diskolasyon Açısından İncelenmesi
Comparison of postabortal and interval intrauterine device insertions in regard to bleeding patterns, infection and dislocation
Işık Gönenç, E. Zeynep Tuzcular Vural, Mesut Divrikoğlu, Nurettin Aka, Gültekin Köse
Sayfalar 111 - 115

2.
Akut Pankreatit Ciddiyetini Belirlemede İnflamatuar Markerlar İle Biyokimyasal Parametrelerin Değeri
The Value Of Inflammatory Markers and Biochemical Parameters In Assessment Of Severity Of Acute Pancreatitis
Bülent Kaya, Barış Sana, Ali Kemal Taşkın, Mehmet Kamil Yıldız, Cengiz Eriş
Sayfalar 116 - 120

3.
Febril ve Febril Konvülziyon Geçiren Çocuklarda Serum Prolaktin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Serum Prolactin Levels In Children With Febrile And Afebrile Convulsions
Zehra Esra Önal, Yeliz Öz, Narin Akıcı, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran
Sayfalar 121 - 125

4.
Tired Nodüllerinde Ultrasonografik Bulguların İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Sonuçlarına Göre Karşılaştırılması
The comparison of ultrasound findings in thyroid nodules according to the results of fine needle aspiration biopsy
Hakan Tor, Aslıhan Semiz Oysu, Yaşar Bükte, Tufan Engin, Burcu Kaya Tuna
Sayfalar 126 - 131

5.
Çocukluk Çağında Antiepileptik İlaç Kullanımının Lipid Profili Üzerine Etkisi
The Effects of Antiepileptic Therapies on Serum Lipid Levels in Childhood
Tamay Gürbüz, Pelin Akbaş, Zehra Esra Önal, Narin Akıcı, Funda Atay, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran
Sayfalar 132 - 136

6.
Aterosklerotik Renal Arter Darlığı Nedeni ile Perkütan Transluminal Renal Anjiografi ve Endovasküler Stent Uygulaması Sonuçları
Angioplasty And Endovascular Stent Implantation
Tolga Gümüşkemer, Müjdat Kahraman, Alper Bayrak, Ozan Durmaz, Mehmet Mustafa Güldü, Okan Akyüz, Toluy Özgümüş, Can Sevinç, Sinan Şahin, İbrahim Berber, Funda Türkmen
Sayfalar 137 - 144

7.
Malign Mide Tümörlerinde Preoperatif Mide Duvar İnvazyonunu Değerlendirmede Hidro–Mr'ın Rolü
The Role Of Hydro-Mr In Assessment Of Pre-Operative Stomach Wall Invasion In Gastric Malignant Tumors
Tuba Özdelice, Gamze Kılıçoğlu, Esin Yencilek, Deniz Arslan, Masum Şimşek
Sayfalar 145 - 154

OLGU SUNUMU
8.
Ödematöz Seyirli Henoch-Schönlein Purpuralı Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of Henoch-Schönlein Purport cases with edematous course
Zehra Esra Önal, Selçuk Gürel, Tamay Özkozacı, Narin Akıcı, Abdulkadir Tekin, Çağatay Nuhoğlu
Sayfalar 155 - 158

9.
Konjenital Kutis Marmoratus Telenjiektazi
Cutis Marmorata Telangiectatic Congenita: Case Report
Mustafa Çiftçi, Fırat Erdoğan, Makbule Dündar
Sayfalar 159 - 161

10.
Delibal Zehirlenmesinin Neden Olduğu Nodal Ritimli Bir Olgu
Nodal Rhythm Caused Mad Honey Poisoning (A Case Report) Mad Honey Poisoning
Özcan Pişkin, Nurettin Kurt, Volkan Hancı
Sayfalar 162 - 166

LookUs & Online Makale