ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi - Haydarpasa Numune Med J: 61 (3)
Cilt: 61  Sayı: 3 - 2021
1.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar III - VIII

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar IX - X

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Tümefaktif Demiyelizan lezyonlar: 11 Olgu Serisi ve Literatür Derlemesi
Tumefactive Demyelinating Lesions: A Case Series of 11 Patients and Review of The Literature
Mustafa Efendioğlu, Tuğçe Kızılay, Ruziye Erol Yıldız, Devran Suer, Zerrin Karaaslan, Cemile Handan Mısırlı, Erdem Tuzun, Recai Türkoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2021.59862  Sayfalar 245 - 255

4.
Dispeptik Hastalarda Helicobakter Pylori Enfeksiyonunun D Vitamini Değerleri Üzerine Etkisi
Effect of Helicobacter Pylori İnfection on Serum Vitamin D Levels Patients with Dyspepsia
Öznur Eser, Esra Polat, Şeyda Tekatlı, Şirin Güven
doi: 10.14744/hnhj.2021.73383  Sayfalar 256 - 259

5.
Kolorektal Kanserli Türk Hastalarda LFA-1 rs2230433 Varyasyonu
LFA-1 rs2230433 Variation in Turkish Patients with Colorectal Cancer
Burcu Çaykara, Hani Alsaadoni, Halime Hanım Pençe, Orhan Uzun, Hilmi Bozkurt
doi: 10.14744/hnhj.2019.57625  Sayfalar 260 - 263

6.
Prematüre Retinopatisi Gelişiminde Etkili Risk Faktörleri, Tarama Sonuçları ve Vitre İçi Ranibizumab Tedavisi
Risk Factors, Screening Results and Intravitreal Ranibizumab Treatment of Retinopathy of Prematurity
Baran Cengiz Arcagök, Berna Özkan
doi: 10.14744/hnhj.2021.85619  Sayfalar 264 - 271

7.
Postmenopozal Kadınlarda Yaşam Kalitesini Etkileyen Üçlü; İnsülin, Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kırık Riski
The Triangle That Can Improve Postmenopausal Women's Quality of Life: Insulin, Bone Mineral Density and Fracture Risk
Ayşegül Gülbahar, Seda Akgün Kavurmacı
doi: 10.14744/hnhj.2021.82653  Sayfalar 272 - 276

8.
COVID-19 Salgını Boyunca Başı Yaralarının Yönetimi Daha da Zor
Managing Decubitus Ulcers During COVID-19 Outbreak is Even More Challenging
Perçin Karakol, Mehmet Bozkurt
doi: 10.14744/hnhj.2020.46503  Sayfalar 277 - 280

9.
Sitotoksisite Analizinde MTT ve WST-1 Testlerinin Karşılaştırmalı Bir Çalışması
A Comparative Study of MTT and WST-1 Assays in Cytotoxicity Analysis
Ceren Sarı, Sevgi Kolaylı, Figen Celep Eyüpoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.16443  Sayfalar 281 - 288

10.
Romatizmal Hastalıklarda Akciğer Bulguları
Pulmonary Findings in Rheumatic Diseases
Güler Özgül, Işıl Üstün
doi: 10.14744/hnhj.2019.48569  Sayfalar 289 - 294

11.
Sınırlı Tip Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Ergenlerde Klinik Özellikleri
Clinical Correlates of Restrictive Type Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Adolescents
Özalp Ekinci, Özge İpek Doğan, Cemre Yaşöz, Nazan Ekinci, Selin Ayşe İpek Baş, İbrahim Adak
doi: 10.14744/hnhj.2019.81557  Sayfalar 295 - 299

12.
Lentikülostriat Arter(LSA) Enfarktlarında Demografik Veriler
Demographic Datas in Lenticulostriate Artery (LSA) Infarcts
Mustafa Ülker, Eda Türk
doi: 10.14744/hnhj.2019.14622  Sayfalar 300 - 303

13.
Greftli İnsizyonel Herni Onarımında “Onlay” ve “Sublay” Yöntemlerin Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları Açısından Karşılaştırılması
Comparison of "Onlay" and "Sublay" Methods of Mesh Repair of İncisional Hernia in Terms of Early and Late Period Wound Complications
Gülten Çiçek Okuyan, Yılmaz Bilsel
doi: 10.14744/hnhj.2021.76588  Sayfalar 304 - 309

14.
Spinal Abse ile Prezente Olan Spinal Dermal Sinus Traktı Olguları: Tek Merkez Deneyimi
Progression of Spinal Dermal Sinus Tracts to Intraspinal Abscess: A Single Center Experience
Oğuz Baran, Fatma Deniz Aygün, Ali Metin Kafadar, Pamir Erdinçler, Yıldız Camcıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.46354  Sayfalar 310 - 313

15.
COVID-19 Vakalarının Tespitinde Acil Servislerin Yeri; Çok Merkezli Türkiye Verileri
Emergency Departments in the Detection of COVID-19 Cases; Multi-Centered Data From Turkey
İlker Akbaş, Sinem Doğruyol, Sinem Avcı, Abdullah Osman Koçak, Davut Tekyol, Aycan Akçalı, Burak Acar, Zeynep Çakır
doi: 10.14744/hnhj.2021.26121  Sayfalar 314 - 324

16.
Yoğun Bakımda Reentübasyon Sıklığı ve Nedenleri: Retrospektif Bir Çalışma
The Reasons for High Re-Intubation Frequency in Intensive Care: A Retrospective Study
Ahmet Sarı, Damla Akman, Osman Ekinci
doi: 10.14744/hnhj.2020.05900  Sayfalar 325 - 330

17.
Acil Servise Başvuran Araç İçi Fayton Kazalarının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Evaluation of In-Vehicle Phaeton Accidents Admitted to the Emergency Department: A Retrospective Study
Rohat Ak, Nihat Müjdat Hökenek
doi: 10.14744/hnhj.2021.42204  Sayfalar 331 - 335

18.
Aile Hekimliği Polikliniğine Yaygın Vücut Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastalarda D Vitamin Düzeyleri
Vitamin D Levels in Patients Presenting with Comprehensive Body Pain Complaints to Family Medicine Clinic
Hatice Dülek
doi: 10.14744/hnhj.2019.03880  Sayfalar 336 - 340

19.
Guillain-Barré Sendromlu Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranı, Monosit Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranının Klinik Önemi
The Clinical Significance of Neutrophil Lymphocyte Ratio, Monocyte Lymphocyte Ratio and Platelet Lymphocyte Ratio in Patients with Guillain-Barré Syndrome
Cihan Bedel, Mustafa Korkut
doi: 10.14744/hnhj.2019.38233  Sayfalar 341 - 345

20.
Tip 1 ve Tip 2 Diabette görülen otoimmün hastalıklar: Tek merkez deneyimi
Autoimmune Diseases in Turkish Patients with Type 1 and Type 2 Diabetes: A Single-Center Experience
Seher Tanrıkulu, Gülşah Yenidünya Yalın, Ramazan Çakmak, Sakin Tekin, Hülya Hacışahinoğulları, Nurdan Gül, Özlem Soyluk Selçukbiricik, Ayşe Kubat Uzum, Yıldız Tütüncü, Kubilay Karşıdağ, Nevin Dinççağ, Mehmet Temel Yılmaz, Ilhan Satman
doi: 10.14744/hnhj.2019.59852  Sayfalar 346 - 351

OLGU SUNUMU
21.
Korpus Kallozum Agenesizinde Dil ve Konuşma Bozukluğu
Corpus Callosum Agenesis: Speech and Language Disorder
Özlem Oğuz, Şükrü Torun
doi: 10.14744/hnhj.2019.50103  Sayfalar 352 - 356

22.
Yenidoğanda Batın içi Kitle: Konjenital Mezoblastik Nefroma
Intra-Abdominal Mass in Newborns: Congenital Mesoblastic Nephroma
Sevim Yener, Aytekin Kaymakçı
doi: 10.14744/hnhj.2021.86619  Sayfalar 357 - 360

23.
İmmünsüpresif bir hastada Spiromastix cinsi küf mantarı ile gelişen invaziv pulmoner mantar enfeksiyonu
Invasive Pulmonary Fungal Infection Caused by the Fungus Spiromastix in an Immunosuppressive Patient
Deniz Turan, Özlem Doğan, Yasemin Çağ, Sebahat Aksaray, Fatma Özakkaş, Emre Soysal
doi: 10.14744/hnhj.2019.55823  Sayfalar 361 - 366

LookUs & Online Makale