ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Angina Pektoris Hhastalarında Enflamatuvar Sitokunlerin Rolünün Araştırılması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(1): 35-41

Angina Pektoris Hhastalarında Enflamatuvar Sitokunlerin Rolünün Araştırılması

Tolga Yakar1, Refik Demirtunç2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları ve Gastroenteroloji Bilim Dalı, Adana
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç hastalıkları Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada kararsız angina pektoris hastalarında enflamasyonun rolünün ortaya koyulması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 23 kadın ve 49 erkek hasta olmak üzere toplam 72 hasta alınmıştır. Hastalar kararlı-angina pektoris (n=29) ve kararsız-angina pektorisi (n=43) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her bir grupta duyarlılığı yüksek C-reaktif protein (hs-CRP), fibrinojen, interlökin-6 (İL-6) düzeyleri ölçülerek her iki grup arasındaki farklar araştırıldı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 57.3±8.1, vücut kitle indeksi ortalaması 27.5±3.1 idi. Kararsız angina pectoris’li hastaların hs-CRP, fib- rinojen ve İL-6 seviyeleri (sırası ile; 16.68±10.8 mg/dL, 451.2±119.8 mg/dl, 21.2±13.3 pg/mL) kararlı-angina pektoris’li hastalarda ise (sı- rası ile 6.61±4.4 mg/dL, 383.7±109.6 mg/dl, 7.5±2.8 pg/mL) göre daha yüksekti (tamamı için p<0.05). Ayrıca fibrinojen ve hs-CRP arasında (r=), fibrinojen ve İL-6 arasında (r=), İL-6 ve hs-CRP arasında (r=) anlamlı bir korelasyonlar bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonucunda kararsız-angina pektorisin gelişiminde inflamasyonun önemli rolünü gösteren önemli bulgular elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Angina Pektoris, Enflamasyon, İnterlökin-6, duyarlılığı yüksek C-Reaktif protein; Fibrinojen.

Investigation Of The Role Of Inflammatory Cytokins In Patients With Angina Pectoris

Tolga Yakar1, Refik Demirtunç2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları ve Gastroenteroloji Bilim Dalı, Adana
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç hastalıkları Bölümü, İstanbul

INTRODUCTION: The role of acut inflammatoryu reaction in unstable angina pectoris was investigated in this study.
METHODS: A total of 72 patients including 23 women and 49 men patients have been included in the study. The patients were divided into two groups, as patients with stable angina pectoris (n=29) and patients with unstable angı- na pectoris (n=43). High-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP), fibrinogen and interleukin-6 (IL-6) levels were investigated and compared between two groups.
RESULTS: The mean age of patients was 57.3±8.1. Mean body mass index was 27.5±3.1. hs-CRP, Fibrinogen, and IL-6 levels of patients with unstable-angina pectoris (16.68±10.8 mg/dL, 451.2±119.8 mg/dl, 21.2±13.3 pg/mL, respectively) were significantly (p<0.05) higher than patients with stable angina pectoris (6.61±4.4 mg/dL, 383.7±109.6 mg/dl, 7.5±2.8 pg/mL). There were significant correlations between fibrinogen and hs-CRP (r=), between fibrinogen-IL-6 (r=) and between IL-6 ve hs-C- RP arasında (r=) (p<0.05 for all).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, significant findings that show the role of inflammation in unstable angina pectoris were found.

Keywords: Angina Pectoris, Inflammation, Interleukin-6, high-sensitivity C-reactive protein; Fibrinogen.

Tolga Yakar, Refik Demirtunç. Investigation Of The Role Of Inflammatory Cytokins In Patients With Angina Pectoris. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(1): 35-41

Sorumlu Yazar: Tolga Yakar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale