ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
2-16 Yaş Sağlıklı Türk Çocuklarında İdrarda Kalsiyum, Magnezyum, Fosfat, Ürik Asit Ve Kreatinin Atılımları [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(1): 42-47

2-16 Yaş Sağlıklı Türk Çocuklarında İdrarda Kalsiyum, Magnezyum, Fosfat, Ürik Asit Ve Kreatinin Atılımları

Behçet Şimşek1, İsmail İşlek2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Ünitesi, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Üriner sistem taş hastalığı, hematüri, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu gibi hasta- lıkların patogenezinde rol alan minerallerin idrar atılımlarının, ülkelere, yaşa, cinsiyete ve diyet alışkanlıklarına göre değiştiği bildirilmiştir. Türk çocukları için ilgili mineral atılımlarını bildirir bir referans tespit çalışmasına rastlanmamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, Türkiye’de ilk olarak, Samsun ilinde yaşayan 2-16 yaş grubu sağlıklı çocuklarda 24 saatlik ve sabah ilk idrar örneklerinde kalsiyum, magnezyum, fosfat, ürik asit, kreatinin atılımla-rının standart referans değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
BULGULAR: 2-16 yaşında 203 sağlıklı çocuk (88 kız, 115 erkek) çalışmaya alınmıştır. Söz konusu minerallerin diyetle alımları ve sa- bah ilk idrar ve 24 saatlik idrar örneklerindeki atılımları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bulgular: İdrarda kalsiyum atılımı 50p ve 95 p değerleri sırasıyla 2.60 ve 6.73 mg/kg/gün; magnezyum için 1.16 ve 2.43 mg/kg/gün; fos- fat için 19.21, ve 37.11 mg/kg/gün; ürik asit için10.21 ve 19.71 mg/kg/gün; kreatinin için 20.61 ve 29.58 mg/kg/gün idi. Çalışmaya katı- lan çocukların %3.4’ünde asemptomatik hiper- kalsiüri, %4.4’ünde hiperürikozüri tanımlanmış- tır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Minerallerin diyetle alımları ile idrar atılımları
arasında anlamlı ilişki gösterilememiştir. Mine- rallerin sabah ilk idrarındaki atılımları ile günlük idrarda atılımları arasında anlamlı ilişki göste- rilememiş; sabah ilk idrarının 24 saatlik idrarın yerini tutamayacağı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalsiyum, magnezyum, ürik asit, fosfat, kreatinin, idrar atılımı, çocuk.

Urinary Excreations of Calcium, Magnesium, Phospahate, Uric Acid in 2-16 Years Old Healthy Turkish Children

Behçet Şimşek1, İsmail İşlek2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Ünitesi, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: Previous studies indicate that nor- mal values for urinary excretions of the consti- tuents that are responsible in the pathogenesis of diseases like urinary stone disease,hematu- ria, reccurent urinary tract infection may vary according to age, sex, diet traditions in different regions. Reference values of the related cons- tituents were not available for Turkish children.
METHODS: The aim of this study was, for the first time in Turkey, to determine the standart reference values for excretions of calcıum, magnesium, phosphate, uric acid and creatinine in the first morning and 24-h urine samples in 2-16 years old healthy children in Samsun region.
RESULTS: A total of 203 children (88 girls, 115 boys), aged 2-16 years partici- pated in the study. The relationships between the dietary intake and the urinary excretion of the minerals in the first morning and 24-h urine samples were investigated.The 50p and 95p values for urinary excretions of calcium were 2.6 and 6.73 mg/ kg/day; for magnesium 1.16 and 2.43 mg/kg/ day, for uric acid 10.21 and 19.71 mg/kg/day, for phospate 19.21 and 37.11 mg/kg/day,for creatinine 20.61 and 29.58 mg/kg/day respe- ctively. Asemptomatic hypercalciuria and hy- peruricosuria were diagnosed in 3.4% and 4.4 %of children who were enrolled in the study respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was no significant correla- tion between the dietary intake and the urinary excretions of the constituents. There was also no significant correlation between the urinary excretions of the constituents in the first mor- ning and 24-h urine samples, therefore we su- ggest that the first morning urine samples can not replace the 24-h urine sample measure- ments.

Keywords: Calcium, magnesium, uric acid, phospahate, creatinine, urinary excretıon, children

Behçet Şimşek, İsmail İşlek. Urinary Excreations of Calcium, Magnesium, Phospahate, Uric Acid in 2-16 Years Old Healthy Turkish Children. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(1): 42-47

Sorumlu Yazar: Behçet Şimşek, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale