ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Kawasaki Tanılı Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(1): 11-15

Kawasaki Tanılı Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

Nurdan Erol, Yusuf İzzet Ayhan, Hilal İmamoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul/TÜRKİYE

GİRİŞ ve AMAÇ: Kawasaki sendromu; çogunlukla 5 yaştan küçük çocukları tutan, etyolojisi bilinmeyen, küçükorta çaplı damarları etkileyen çocukluk çağı vaskülitidir. Tedavi edilmediğinde % 25 oranına kadar koroner damarları da etkileyen ve giderek daha iyi tanınan bir hastalıktır. Bu çalışmada; çocuk kardiyoloji polikliniğimizde takip edilmekte olan Kawasaki olgularımızı retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kawasaki tanısı almış ve çocuk kardiyoloji polikliniğinde dosya açılıp takip edilen olguların dosyalarından olgulara ve hastalığa ait bilgiler retrospektif olarak olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 69 olgunun 45 (% 65) erkek, 24 (% 35) kız idi. Olguların hastalığa yakalanma yaş ortalaması 40;4 ay ±2,3 (2- 144ay) idi. Kawasaki tanı kriterlerinde kullanılan belirtilerin tamamına sahip olgu sayısı 25 (% 36) idi. Bu kriterlerden ateş, tüm olgularda görülen tek semptomdu. Hastalık sırasında 30 (%46) olguda ekokardiyografi bulgusu vardı. Bunların 22’sinde (% 30) koroner tutulumu vardı. Koro- ner tutulumu gösteren olguların 7 tanesinde sol koroner arter, 4 tanesinde sağ koroner arter, 11 tanesinde her iki koroner arterde tutulum görüldü. Bu olguların 7’sinde (% 10) takipte koroner tutulum devam etti. Olguların 45(%69) ’ında IVIG tedavisi 10 günden önce verilmişti. Olguların laboratuvar bulguları tartışıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tanı için kesin diyagnostik laboratuvar bulgularının olmaması, tanıda gecikme ve inkomplet olguların olması ve koroner tutulumunun olması bu hastalığın önemini artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kawasaki Sendromu, koroner arter tutulumu, vaskülit.

Retrospective Evaluation Of Patients With Kawasaki Syndrome

Nurdan Erol, Yusuf İzzet Ayhan, Hilal İmamoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul/TÜRKİYE

INTRODUCTION: Kawasaki syndrome; is childhood vasculitis with unknown etiology affecting small – medium sized vessels, mostly small children under 5 years.The Syndrome affects coronary arteries up to 25 % of untreated cases, andI t is increasingly well known. In this study; We aimed to investigate Kawasaki Syndrome cases who followup at the pediatric cardiology clinics.
METHODS: The datas of findings Kawasaki Syndrome and cases with this syndrome obtained from their files at the our pediatric cardiology policlinic.
RESULTS: In this study There were 45 (65%) male and 24 (35%) female totally 69 patients. The age of disease of patients was 40; 4 months ± 2.3 (2-144ay) at mean. The number of cases have all the symptoms of Kawasaki diagnostic criteria in 25 (36%). The number of cases have all the symptoms of Kawasaki diagnostic criteria used in 25 (36%), respectively. The only criterion was fever that in all cases. 30 ( 46 %) patients had echocardiographic findings during illness. 22 (30%) of these had coronary involvement. There were left coronary artery involvement in 7 cases, coronary artery in 4 cases, in both coronary artery involvement in 11 cases.The coronary artery involvement had improvement in 7(10%) patients at the follow-up.The IVIG treatment was given before 10 days in 45(%69) of cases. Laboratory findings of the cases were discussed also.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The lack of definitive diagnostic laboratory findings for diagnosis, being incomplete cases and causing delay in diagnosis and having involvement coronary artery increases the importance of this disease.

Keywords: Kawasaki Syndrome, coronary artery involvement, vasculitis.

Nurdan Erol, Yusuf İzzet Ayhan, Hilal İmamoğlu. Retrospective Evaluation Of Patients With Kawasaki Syndrome. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(1): 11-15

Sorumlu Yazar: Nurdan Erol, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale